ΝΈΑ

Διαβάστε τα τελευταία νέα μας 
 

Οι αθλητές είναι δυνατό να υποστούν κατάγματα του πυελικού δακτυλίου καθώς και του ισχίου. Πιο συχνά είναι τα αποσπαστικά κατάγματα της πυέλου και αφορούν:

Οι συχνότεροι τραυματισμοί του ισχίου, της λεκάνης και της βουβωνικής χώρας συνήθως είναι θλάσεις. Είναι πιο συχνές στα αθλήματα με σωματική επαφή και συνήθως αφορούν την περιοχή του μείζονα τροχαντήρα, τη λαγόνια ακρολοφία και το περίνεο. Σπάνια σημειώνεται σοβαρή αιμορραγία και αιμάτωμα. Ο πόνος είναι βαθύς χωρίς έκδηλα εξωτερικά στοιχεία....

Η οστεΐτιδα της ηβικής σύμφυσης διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή . Η αιτιολογία της πάθησης συχνά είναι δύσκολο να καθοριστεί. Συνήθως είναι δευτεροπαθής εξαιτίας άσηπτης φλεγμονώδους εξεργασίας, αλλεπάλληλων μικροτραυματισμών της περιοχής ή μετά από χειρουργική επέμβαση βουβωνοκήλης. Επίσης, θα πρέπει να αποκλεισθεί πιθανή εξεργασία του...

Στο σύνδρομο αυτό, η λαγοκνημιαία ταινία προστρίβεται στο μείζονα τροχαντήρα και συνήθως παράλληλα στο σημείο αυτό υπάρχει άσηπτη φλεγμονή. Η λαγοκνημιαία ταινία είναι μια μεγάλη επίπεδη τενοντώδης δομή, η οποία ξεκινά από την πρόσθια λαγόνια ακρολοφία και καταλήγει στον έξω κόνδυλο της κνήμης.

Ο λαγονοψοΐτης αποτελεί τον πιο ισχυρό καμπτήρα του ισχίου και αποτελείται από το λαγόνιο και τον ψοΐτη, οι οποίοι προσφύονται με κοινό καταφυτικό τένοντα στον ελάσσονα τροχαντήρα. Τα πιο συχνά σημεία όπου δημιουργείται το αίσθημα θορύβου και τριβής του λαγονοψοΐτη είναι στο λαγονοκτενικό όγκωμα και στον ελάσσονα τροχαντήρα.

Μάθετε πρώτοι τα νέα μας!